Privacyverklaring Allround Installatietechniek.

Privacyverklaring;

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Allround Installatietechniek van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018. De algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Als u informatie bij ons opvraagt of een dienst afneemt dan registreren wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring sterkt ertoe u te informeren over deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Allround Installatietechniek gevestigd aan de Foulkeslaan 9, 2625PW Delft is aangewezen als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Allround Installatietechniek is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen.

Het kan zijn dat we een specifieke privacyverklaring hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt de specifieke privacyverklaring. Allround Installatietechniek stelt als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerkingen vast en is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke eisen.

Doelen van de verwering van persoonsgegevens.

Allround Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden.

Allround Installatietechniek verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Allround Installatietechniek

 • Om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, waaronder, doch niet beperkt tot, arbeidovereenkomsten en overeenkomsten van opdracht;
 • voor het uitvoeren van administratie.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken; Naam, Adres, Telefoon en emailadres.

Eerder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van kandidaten, werknemers, leveranciers, klanten/opdrachtgevers en overige relaties van en betrokken bij Allround Installatietechniek te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie van Allround Installatietechniek, kunt u een e-mail vermelding van bokkering sturen naar: info@allroundinstallatietechniek.nl. o.v.v. Blokkering. Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking toe de activiteiten van Allround Installatietechniek. , dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die Allround Installatietechniek verstuurt.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de geldende privacywetgeving mag Allround Installatietechniek alleen persoonsgegevens verwerken indien de verwerking berust op een wettelijk grondslagen. Allround Installatietechniek hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet-en regelgeving;
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van Allround Installatietechniek waarbij Allround Installatietechniek erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van Allround Installatietechniek bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het verzorgen en verbeteren van de website.

Beveiliging van persoonsgegevens.

Allround Installatietechniek heeft passende technische en organisatorisch maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Allround Installatietechniek heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Waaronder;

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De persoonsgegevens die door ons worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en (daar waar mogelijk) met tweestapsverificatie. 
 • WordPress websites zijn beveiligd met een wachtwoord. Plugins en WordPress worden periodiek geüpdatet. 

Uitwisseling van persoonsgegevens.

 1. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen Allround Installatietechniek kan uw (persoons-) gegevens uitwisselen binnen de diverse afdelingen binnen Allround Installatietechniek. Allround Installatietechniek ziet erop toe dat binnen haar afdelingen en ondernemingen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. Allround Installatietechniek kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
 2. Het doorgeven en ontvangen van gegevens uiten Allround Installatietechniek het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich brengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover u hiervoor geen expliciete toestemming heeft verleend of hiervoor geen wettelijke verplichting bestaat, geschiedt deze uitwisseling van gegevens slechts indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Allround Installatietechniek of indien Allround Installatietechniek bij deze uitwisseling een gerechtvaardigd belang heeft waarbij Allround Installatietechniek uw privacybelang altijd laat meewegen.
 3. Geen commercieel gebruik. Allround Installatietechniek zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, voor zover in deze privacyverklaring niet anders is bepaald of indien u hier vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Allround Installatietechniek kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Correctheid van persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Allround Installatietechniek kan bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledig of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de website of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Allround Installatietechniek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt u schriftelijk verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen naar: Allround Installatietechniek Foulkeslaan 9, 2625PW Delft. Of via e-mail: info@allroundinstallatietechniek.nl.

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u hierover nog vragen hebt, neemt u dan contact op via info@allroundinstallatietechniek.nl of vul ons contactformulier in.

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 27 Februari 2020.

Zie ook autoriteitpersoonsgegevens.nl

Allround Installatietechniek is een gecertificeerd installatiebedrijf met een uitstekende reputatie, welke zich al meer dan 20 jaar toelegt op de aanleg en onderhoud van klimaatinstallaties.

Home