Algemene voorwaarden van Allround Installatietechniek

Artikel 1: Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en overeenkomsten betreffende het afsluiten van een serviceabonnement.

Artikel 2: Verschillende Onderhoudscontracten
1. – Onderhoud Basis
Hieronder valt; iedere 2 jaar onderhoud conform opgave fabrikant. Geen voorrijkosten bij storing. 24/7 recht op een servicemonteur bij storing. U dient wel arbeidsloon en materiaalkosten te betalen.
2. – Onderhoud Extra
Hieronder valt; iedere 2 jaar onderhoud conform opgave fabrikant. Geen voorrijkosten bij storing. 24/7 recht op een servicemonteur bij storing u betaald geen arbeidsloon. Eventuele verbruikte materiaalkosten worden wel in rekening gebracht.
3. – Onderhoud Top
Hieronder valt; iedere 2 jaar onderhoud conform opgave fabrikant. Geen voorrijkosten bij storing. 24/7 recht op een servicemonteur bij storing u betaald geen arbeidsloon. Verbruikte materiaalkosten worden boven de €250,00 per storing in rekening gebracht.
4. – Onderhoud Top abonnement zijn van toepassing voor toestellen tot een leeftijd van 6 jaar. Daarna vervalt dit contract automatisch in een Onderhoud Extra abonnement.
5. – Onderhoud Extra abonnement zijn van toepassing voor toestellen tot een leeftijd van 15 jaar. Daarna vervalt dit contract automatisch in een Onderhoud Basis abonnement.
6. – Onderhoud Mv-box of WTW unit
Hieronder valt; iedere 2 jaar onderhoud conform opgave fabrikant. Geen voorrijkosten bij storing. 24/7 recht op een servicemonteur bij storing u betaald geen arbeidsloon. Eventuele verbruikte materiaalkosten worden wel in rekening gebracht.
7. – Reinigen Ventilatiekanalen
Hieronder valt; iedere 4 jaar onderhoud. Geen voorrijkosten bij storing. 24/7 recht op een servicemonteur bij storing u betaald geen arbeidsloon. Eventuele verbruikte materiaalkosten worden wel in rekening gebracht.

Artikel: 3: Voorwaarden voor het sluiten van een abonnement
1. Het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, van de klant dienen ten tijde van het sluiten van het abonnement in een goede staat van onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van Allround Installatietechniek.
2. Het toestel en/of de randapparatuur dienen te voldoen aan de Gaskeurvoorschriften en de voorschriften van de fabrikant. Het toestel dient te zijn aangesloten overeenkomstig de voorwaarden Nen 1010 en Nen 1078.
3. Het toestel, randapparatuur en/of omgeving dient asbestvrij te zijn. Indien toch asbest wordt aangetroffen is Allround Installatietechniek niet verplicht tot het sluiten van een abonnement over te gaan.
4. Allround Installatietechniek kan in overleg met de klant het toestel en/of de randapparatuur respectievelijk de aan het toestel verbonden apparatuur en installatie, inclusief radiatoren en leidingen, alvorens het abonnement ingaat, op kosten van de (toekomstige) klant eerst controleren en zonodig saneren op kosten van de klant.

Artikel 4: Tarieven
1. Alle door Allround Installatietechniek genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeldt, per maand inclusief BTW.
2. De overeengekomen tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. In beginsel zal de contractprijs worden aangepast aan de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS.
3. Als aankondiging geldt een kennisgeving, geplaatst in één of meer dag- of weekbladen die in het gebied waarin Allround Installatietechniek werkzaam is verspreid worden, dat de tarieven zijn gewijzigd en bij Allround Installatietechniek ter inzage liggen en aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar zijn.
4. Indien een klant een tariefsverhoging conform lid 2 van dit artikel niet accepteert, kan hij het abonnement opzeggen. De opzegtermijn bedraagt is 1 maand. U dient deze schriftelijk op te zeggen.

Artikel 5: Verplichtingen van de klant.
1. De klant dient Allround Installatietechniek in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de te verrichten werkzaamheden benodigde elektra, gas en water ter beschikking te stellen. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het toestel en/of de randapparatuur, waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van het bedrijf goed toegankelijk is.
2. De klant is verplicht om ervoor zorg te dragen dat Allround Installatietechniek, nadat een afspraak is gemaakt om een storing en/of het uitvoeren van onderhoud, ook daadwerkelijk toegang tot het pand waarin het toestel is geplaatst verkrijgt. Indien de klant hiermee in gebreke blijft, is Allround Installatietechniek gerechtigd het gebruikelijke voorrijtarief in rekening te brengen. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de klant de service alsnog te laten verrichten.
3. Indien de klant het toestel vervangt dient hij dit melden aan Allround Installatietechniek. Het lopende abonnement wordt voortgezet.

Artikel 6: Onderhoud
1. Het abonnement omvat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, onderhoud aan het toestel en/of randapparatuur dat volgens de onderhoudsvoorschriften van de fabrikant van het toestel dient te worden uitgevoerd. Van de onderhoudsfrequentie volgens de fabrikant kan door Allround Installatietechniek worden afgeweken.
2. Het onderhoud per toestel geschiedt periodiek op basis van het soort en type toestel, met in acht neming van algemeen in de branche geaccepteerde normen voor het veilig en doelmatig laten functioneren van het toestel.

Artikel 7: Storingen
1. Allround Installatietechniek is in geval van storingen 24 uur per dag bereikbaar. Tussen 22.00 en 8.00 uur komen de monteurs in principe alleen in noodgevallen.
2. Ingeval van storingen aan een toestel en/of randapparatuur zal Allround Installatietechniek binnen 24 uur na de melding van de storing trachten de storing te verhelpen, tenzij een spoedeisend karakter ontbreekt.
3. Bij storingen die onder de garantiebepalingen vallen van een installateur en/of fabrikant dient de klant het garantiebewijs te tonen aan de medewerker van Allround Installatietechniek. Indien de klant het garantiebewijs niet kan tonen, is de klant de kosten van het verhelpen van de storing aan Allround Installatietechniek verschuldigd.
4. Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door anderen dan Allround Installatietechniek vallen buiten het abonnement.
5. In geval van onterechte storingsmeldingen kan Allround Installatietechniek voorrijkosten in rekening brengen.

Artikel 8: Verplichtingen van het bedrijf
1. Allround Installatietechniek zal de met de klant overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uitvoeren.
2. Allround Installatietechniek zal in geval zich gebreken voordoen, deze zo spoedig mogelijk verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het abonnement, zal niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden heeft ingestemd.
3. Van de in het kader van het abonnement verrichte werkzaamheden, zal een werkstaat worden opgemaakt, die door de klant voor akkoord moet worden ondertekend.
4. Werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen aan de klant in rekening worden gebracht. Ook deze werkzaamheden worden op de werkstaat, als bedoeld in het vorig lid, vermeld.

Artikel 9: Betaling en kosten
1. De aan Allround Installatietechniek op grond van de Overeenkomst toekomende bedragen dienen maandelijks middels automatische incasso te worden voldaan. Indien de klant niet instemt met automatische incasso ontvangt de klant periodiek een factuur en worden extra administratiekosten in rekening gebracht. Allround Installatietechniek is bevoegd de facturering uit te besteden aan een derde.
2. De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het abonnement zullen apart in rekening worden gebracht door middel van een machtiging tot automatische incasso of een aparte nota. Indien de Klant niet instemt met automatische incasso ontvangt de Klant een factuur en worden extra administratiekosten in rekening gebracht.
3. De verplichting tot betaling gaat in op de eerste dag van de opvolgende maand. Deze zal automatisch door Allround Installatietechniek geïncasseerd worden via de machtiging.
4. Een nota dient door de klant te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum.
5. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen wordt door Allround Installatietechniek een aanmaning verzonden verhoogd met administratiekosten.
6. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen acht Allround Installatietechniek zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het abonnement, ontheven, totdat alsnog wordt betaald.
7. Kosten welke door Allround Installatietechniek worden gemaakt om nog openstaande nota’s te incasseren (bijvoorbeeld door het inschakelen van een incassobureau) zijn te allen tijde voor rekening van de klant. Bij niet tijdige betaling worden openstaande nota’s, verhoogd met de wettelijke rente.
8. Het niet-gebruiken van het toestel, alsmede het niet goed functioneren van het toestel, levert geen reden voor opheffing dan wel opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet-gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruiken van het toestel indien de elektriciteits-, water- en/of gaslevering, om wat voor reden dan ook, is onderbroken.

Artikel 10: Duur en einde van het abonnement
1. Een abonnement gaat in op het tijdstip dat door Allround Installatietechniek en klant is overeengekomen en geldt voor een periode van twee jaren. Het abonnement wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij het abonnement met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd.
2. Het abonnement kan door de klant slechts tegen het einde van een contractjaar worden opgezegd op voorwaarde dat zulks schriftelijk geschiedt en de klant een opzegtermijn van één maand in acht neemt. Indien aan een van deze voorwaarden niet wordt voldaan zal de opzegging niet geldig zijn.
3. Ingeval de klant verhuist vervalt het abonnement automatisch op de dag van verhuizing, mits de verhuizing tijdig en schriftelijk is gemeld aan Allround Installatietechniek.
4. Allround Installatietechniek is ten alle tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien de klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.
5. De klant is ten alle tijde gerechtigd het abonnement tussentijds te beëindigen indien Allround Installatietechniek aantoonbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

Artikel 11: Schade en of aansprakelijkheid
1. Allround Installatietechniek is aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem aantoonbaar kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van Allround Installatietechniek. Dit bedrag zal tenminste €380.000 bedragen.
2. Allround Installatietechniek is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook. Evenmin is Allround Installatietechniek aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van binnenleidingen, of leiding lekkage, of storingen in het water-, gas- of elektriciteitsnet.
3. Allround Installatietechniek is niet aansprakelijk voor schade indien de klant Allround Installatietechniek niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere onderhoud uit te voeren.
4. De klant vrijwaart het Allround Installatietechniek voor claims van derden.

Artikel 12: Overmacht
Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in het Nieuw Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing gekomen kan worden.

Artikel 13: Slotbepalingen
1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing
2. De algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017.
3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft en kunnen bij ons bedrijf worden ingezien een kopie is kosteloos verkrijgbaar.
4. De algemene voorwaarden zijn eigendom van Allround Installatietechniek en mogen niet  worden gebruikt, gewijzigd en / of vermenigvuldigd.
5. De algemene voorwaarden kunnen door Allround Installatietechniek worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande abonnementen.
6. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden zal Allround Installatietechniek zorg dragen voor kennisgeving conform artikel 4 lid 3.

Download onze algemene voorwaarden als PDF bestand

Home